Bokningsregler

Bokningsvillkor

 

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig uthyrare är:

Hotell Kittelfjäll (Hotell Tjiehtele AB, organisationsnummer: 556938-5197)

Tel: 0940-810 20, E-post: info@hotellkittelfjall.com

 

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
 • Information lämnas om hur betalning ska ske.
 • Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 20 dagar före avtalad ankomstdag.
 • Stugan/rummet stämmer med beskrivningen på bekräftelsen.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
 • Du får disponera stugan/lägenheten från kl 16.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats/avtalats.

Om du inte är nöjd med stugan/rummet, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

 

 

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

När du har betalat din anmälningsavgift (eller hela kostnaden) så har du godkänt din bokning och den är bindande.

 

NÄR SKALL JAG BETALA?

Du skall betala senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen.

Om du bokat tidigare än 60 dagar före ankomst är anmälningsavgiften 30% av kostnaden. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Den räknas av från kostnaden.

Resten av kostnaden skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 60 dagar före ankomst skall hela kostnaden vara oss tillhanda inom 10 dagar från bokningstillfället, dock senast dagen före ankomst.

Bokningen skall alltid vara slutbetald innan tillträde. Ange alltid bokningsnummer vid betalning.

Medtag bokningsbekräftelse och kvitto på erlagd betalning samt godkänd id-handling vid ankomst.

 

 VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?

Betalningspåminnelser skickas inte ut på anmälningsavgiften.

Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning.

 

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?

 

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till Hotell Kittelfjäll. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan.

Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

 

Om du avbokar när det är mer än 60 dagar före ankomst, så behåller vi förskottsbetalningen på 30% av totalbeloppet.

 

Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi hela beloppet.

 

 

MEN OM DET HÄNDER MIG ELLER EN MEDRESENÄR NÅGOT?

 

Om du avbokar när det är mer än 60 dagar före ankomst, så återbetalas hela beloppet utan en administrationsavgift a 250kr.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningstillfället.

 

Om du avbokar med mindre än 60dagar till ankomst med någon av anledningarna nedan. Så återbetalas allt utan förskottsbetalningen på 30% av totalbeloppet.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningstillfället.

 

a) Dödsfall, som drabbat make/maka, sambo, familj eller medresenär.

b) Sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.

c) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,

d) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

 

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?

Om vi inte tillhandahåller stugan/rummet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/rum vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp bokningen. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/rummet.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast klockan 11:00 dagen efter ankomst. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående så vi får en chans att åtgärda det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 300 kronor.

 

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?

Generell minimiålder på 18 år gäller för två personer per sällskap som hyr stuga/rum. Om inget annat anges på bekräftelsens framsida.

Du måste vårda stugan/rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rökförbud för stugan/rummet som anges på bekräftelsens framsida. Överträdelse av detta förbud medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 3000 Sek.

Du får inte använda stugan/rummet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten/rummet eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Har du bokat stuga eller vandrarhem så ingår det generellt inte slutstäd I din bokning, så då måste du städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att debitera dig en avgift från 1500 kronor. Har du bokat hotel så ingår slutstäd. Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till stugan/rummet vid avresa. I annat fall debiteras du en avgift från 1000 Sek för byte av lås.

 

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM

 • Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/rummet/området.
 • Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/rummet/området.
 • Stugan/rummet används till ej avsett ändamål.

 

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan/rummet och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

 

 

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M M:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan.

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

 

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Hotell Kittelfjäll är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du hyr stuga/rum.

Hotell Kittelfjäll kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra Hotell Kittelfjäll:s förpliktelser och tillvarataga rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Dina personuppgifter sparas i 36 månader efter att avtalsförhållandet avslutats.

 

ÖVRIGT:

För Stuga och vandrarhem ingår normalt inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol om inte annat anges på bekräftelsen. I stugan ingår inte heller toalettpapper, rengöringsmedel etc. Tänk på att ta med det! För boende I hotellet ingår även slutstäd.

OBS! Kontrollera ankomst- och avresedatum på bekräftelsens framsida.

 

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

 

Tillägg till bokningsvillkor

Gruppbokning

En grupp är en förening, organisation, skola eller ett företag bestående av minst 10 personer (ej familjer), benämns som ”Kund.
Bokning skall göras av behörig och myndig person som är minst 25 år, benämns som kontaktperson.
Kunden skall boka i ett företags-, förenings eller skolas namn. Organisationsnummer skall uppges vid bokningstillfället.
Gruppen skall redan från början ha en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för gruppens bokningar/beställningar och är gruppens kontaktperson under vistelsen. För grupper med minderåriga gäster skall minst en ansvarig, som är minst 25 år, per 10 personer medfölja och ansvara. Namn, födelsedatum samt mobilnummer till samtliga ansvariga skall meddelas Hotell Kittelfjäll, skriftligen 14 dagar före ankomst.
Senast 14 dagar innan ankomst skickar kunden/kontaktpersonen en deltagarförteckning med namn samt födelsedatum på samtliga gäster till Hotell Kittelfjäll. Förteckningar skickas till fax nummer +46 (0)940 810 20 eller info@hotellkittelfjall.com

Kunden/kontaktpersonen

Kunden/kontaktpersonen, samt ansvariga för eventuella minderåriga, ansvarar för gruppen under deras vistelse på Kittelfjäll. Kunden/kontaktpersonen/ansvarige tillhör gruppen och erhåller inga speciella förmåner utöver fastställda grupprabatter.

Betalning

Förskottsfakturering tillämpas och faktura skickas till kunden. Betalning är uppdelad i del- och slutbetalning. Delbetalningen omfattar 30% av logibeloppet.
Delbetalningen skall vara Hotell Kittelfjäll tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället.
Vid bokning senare än 60 dagar innan ankomst gäller endast slutbetalning av hela beloppet. Slutbetalning skall vara Hotell Kittelfjäll tillhanda senast 40 dagar innan ankomst. Vid bokning senare än 40 dagar innan ankomst gäller omgående slutbetalning av hela beloppet. Vid betalning via internetbank skall alltid OCR nummer anges eller kund- samt kontraktsnummer. Betalningen kan Ej delas upp på olika faktureringsadresser. Vid inköp på plats har gruppen ingen kredit utan betalning direkt tillämpas, om inte annat skriftligen har överenskommits, vid köptillfället för varan eller aktiviteten.

Avbokning eller ändring av bokning

Se ordinarie bokningsvillkor.

 

Rabatter

Se gruppförmåner

Helpension

Helpension börjar med middag och avslutas med lunch. Ett helpensionskort är personligt. Bokning/avbokning av förbeställda helpensionspaket får göras fram till 7 dagar innan ankomst. När det är 6 dagar eller mindre till ankomst debiterar Hotell Kittelfjäll avbokningar fullt pris.

Viktig information

 • Incheckning sker tidigast klockan 16.00.
 • Grupper som Ej har beställt avresestädning skall boka avsyningstid med receptionen senast 2 dagar innan avresa. Bokning sker på tel +46(0)940 810 20. Avsyningstiderna infaller mellan kl. 08.00 och 10.00. Boendet ska vara tömt och städat när det synas. Efter avsyningstiden checkar ni ut i receptionen. Se även bokningsvillkor angående städning.
 • Avresestäd ingår Ej men går att beställa mot tillägg senast 3 dagar innan avresa. Vid beställning av avresestädning sker utcheckning klockan 10.00.
 • Hyra av linneset bör förbokas senast 3 dagar innan ankomst.
 • Vid avbokning/ändring av bokning, se bokningsvillkor.
 • Grupper bör förbeställa bagageförvaring p.g.a. begränsat antal.
 • Förvaring av bagage sker endast i avsedda förvaringsutrymmen eller i buss.
 • Bussar hänvisas till markerad bussparkering samt i- och urlastningsplatser.

Gruppförmåner (vid boende på hotellet) 

För att få tillgodoräkna sig gruppförmåner skall gruppbokningsvillkoren uppfyllas. Samtliga grupprabatter gäller endast vid samlat köp av kontaktpersonen/personerna, minst 10 personer. Gruppbevis ska uppvisas. Alla grupper får vid incheckning ett gruppbevis som ska visas vid rabatterade inköp.

Logi (vid boende på hotellet)

Vid bokning av grupp på 10-19 personer erhålls 5% rabatt på logipriset. Vid bokning av grupp på 20-49 personer erhålls 10% rabatt på logipriset. Vid bokning av grupp på 50 eller fler personer erhålls 15% rabatt på logipriset. Detta gäller vid bokning av minst tre (3) övernattningar och endast på ordinarie priser. Övriga rabatter efter offert.

 

Städning vid avresa

På avresestäd erhåller grupper 10 % rabatt på ordinarie pris vid bokning senast 14 dagar innan ankomst. Gäller inte boende med obligatorisk städning.

Rabatt ges ej på redan rabatterade priser och erbjudanden.